ثبت نام کلمه عبور را فراموش کرده اید؟
 

 

سفارش قیمت می تواند به سه روش صورت گیرد:


سفارش با قیمت باز:  سفارشی است که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت معامله را به کارگزار خود واگذار می کند. 

سفارش با قیمت محدود:  سفارشی است که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمت معامله را مشخص می کند.

سفارش با قیمت مقطوع:  سفارشی است که خریدار یا فروشنده قیمت معینی را برای انجام معامله مشخص می کند.